Home › Statuten

De vereniging “Sociëteit Deutekom”, gevestigd te Doetinchem.

Opgericht: 10 oktober 1988

Bestuur
Voorzitter: Rob ten Have
Penningmeester: Cas Wentink
Secretaris: Evert Stout

Artikel 1: Naam, zetel en duur:
De vereniging draagt de naam “Sociëteit Deutekom ”. Zij is gevestigd te Doetinchem.

Artikel 2: Doel:
1. De vereniging heeft ten doel het maatschappelijk en sociaal verkeer van haar leden onder de gemeenschap van samenzijn te bevorderen.

2. Bijeenkomsten vinden plaats op iedere tweede dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het maandelijks organiseren van bijeenkomsten waar verschillende aktiviteiten plaatsvinden en het opstellen van een jaarprogramma waarin extra aktiviteiten geregeld worden.

Artikel 3: Duur:
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4: Lidmaatschap:
De vereniging kent gewone leden en ereleden.
Gewone leden moeten meerderjarig zijn en een maatschappelijke binding met de Sociëteit Deutekom hebben en als zodanig zijn opgegeven bij het bestuur. Ereleden zijn zij, die daartoe wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering zijn benoemd.

Artikel 5: Nieuwe leden:
1. De algemene vergadering beslist over de toelating van gewone leden.
2. Uitnodiging tot invitatie van het lidmaatschap van de vereniging geschiedt alleen met toestemming van alle stemmen van de alle leden.
3.Het maximum aantal leden bedraagt dertig (30). Slechts met instemming van alle stemmen van alle leden kunnen meer leden worden toegelaten.
4. Het bestuur is gehouden de betreffende persoon van de hiervoor in lid 2 genoemde mogelijkheid in kennis te stellen, alsmede hem zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de datum van de eerstvolgende bijeenkomst.

Artikel 6: Ledenlijst:
De secretaris draagt zorg voor de inschrijving van de leden in een daartoe op te maken ledenlijst.

Artikel 7: Lidmaatschap:
Het lidmaatschap is hoogst persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.


Artikel 8: Einde lidmaatschap:
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting uit het lidmaatschap.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden met een opzegtermijn van een maand. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het lidmaatschap eindigt alsdan met ingang van de eerste van de volle kalendermaand na afloop van laatstgemelde termijn. De secretaris is verplicht de ontvangst van voormelde kennisgeving binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan te allen tijde geschieden met vrijwillige opgave van redenen door het bestuur.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van de redenen, in kennis stelt.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, om welke reden of oorzaak ook, zal geen restitutie van contributie of de jaarlijkse bijdrage plaatsvinden.


Artikel 9: Geldmiddelen:
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies van de gewone leden, de jaarlijkse bijdragen, schenkingen en andere toevallige baten.
2. De hoogte der contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 10: Bestuur:
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie personen, te weten een secretaris, een penningmeester en een voorzitter, die tezamen het dagelijkse bestuur vormen.
2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering uit het bestuur benoemd.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen
aanwezig acht. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
4. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
5. Na een bestuursperiode van drie jaar treden de bestuursleden af. De aftredende is eenmalig terstond herkiesbaar voor een jaar en daarna wederom verkiesbaar na een jaar, telkens voor een jaar (maximaal 3 jaar).

Artikel 11: Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
3. Het bestuur behoeft de machtiging van de algemene vergadering voor:
a. het besluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt;
c. het aangaan van geldleningen;
d. het huren of verhuren van registergoederen;
e. handelingen, waarvan het bedrag of de waarde een door de algemene vergadering te bepalen hoogte te boven gaat.
4. Op het ontbreken van machtiging terzake van de in lid 3 sub a. en b. gemelde handelingen kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.

Artikel 12: Algemene vergaderingen:
1. In december dient een algemene vergadering te worden gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar (van 1 november tot 1 november) gevoerd bestuur.
2. Het bestuur is verplicht ter algemene vergadering alle door de vergadering gewenste inlichtingen te verschaffen.
3. In de algemene vergadering dient een kascommissie te worden benoemd van twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording. De commissie brengt ter eerstvolgende algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Het bestuur is verplicht ook aan deze commissie alle door deze gewenste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 13:
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 12 bedoelde algemene vergaderingen zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig of wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zoding aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van twee/derde gedeelte van de stemmen van alle leden.
3. Na ontvangst van een zodanig verzoek is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 14:
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder een stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te doen uitbrengen, welke laatstbedoelde op deze wijze echter niet meer dan twee andere leden mag vertegenwoordigen.
2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
4. Over alle voorstellen betreffende zaken en personen wordt beslist bij unanimiteit van alle stemmen van alle leden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Onder stemmen in dit artikel worden verstaan uitgebrachte geldige stemmen, als hoedanig niet in aanmerking komen blanco en/of met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

Artikel 15:
1. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Artikel 16: Statutenwijziging:
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 17:
Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 18:
Voorzover daarvan in artikel 20 niet nadrukkelijk is afgeweken, is het in de artikelen 16 en 17 bepaalde van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

Artikel 19:
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Artikel 20: Ontbinding en vereffening:
1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden indien op een algemene vergadering tenminste twee/derde gedeelte van het totaal aantal leden der vereniging zich daarvoor verklaart, tenzij het bestuur anders beslist buiten de algemene vergadering om.
2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen na de eerste, te houden algemene vergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
3. Bij oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Artikel 21: Huishoudelijk reglement:
1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft, voor zover nodig, een regeling over alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij die afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Artikel 22: Slotbepaling:
In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, alsmede in geval van geschillen omtrent uitlegging of toepassing daarvan, beslist het bestuur.